دستورالعمل‌ آزمایش‌های اکسیژن محلول (DO)، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD) و اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (BOD)

این ضابطه با عنوان «دستورالعمل آزمایش‌های اکسیژن محلول (DO)، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD) و اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)» به اهمیت حیاتی اکسیژن و توزیع فراوانی آن در کره زمین می‌پردازد. همچنین روش‌های شیمیایی و دستگاهی اندازه‌گیری اکسیژن محلول آب، اکسیژن مصرفی، BOD5، COD، ازن و انتقال اکسیژن بیان گردیده است.

کمیته مدیریت منابع آّب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 197
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 698
تاریخ انتشار 1395
تاریخ پیش‌نویس 1376
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/08/15
 dibagroup
 1682