راهنماي طراحي تلمبه خانه‌هاي آب

اين نشريه با عنوان" راهنماي طراحي تلمبه‌خانه‌هاي آب"به منظور استفاده در طراحي تلمبه‌خانه‌هاي آب تدوين شده است. در اين راهنما ضوابط طراحي به تفصيل در ده فصل و شش پيوست ذكر شده است كه راهنماي مناسبي يراي مشاوران و طراحان تصفيه‌خانه‌ها مي‌باشد.

کمیته آب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 300
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 470
تاریخ انتشار 1388
تاریخ پیش‌نویس 1385
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/26
 dibagroup
 1354