راهنماي طراحي هيدروليكي تصفيه‌خانه‌هاي آب

تصفيه‌خانه آب شامل فرايند‌هاي فيزيكي و شيميايي مي‌باشد كه براي عملكرد صحيح بايد از هيدروليك مناسب جريان برخوردار باشد. در صورتي‌كه در مراحل مختلف فرايند، افت هيدروليكي به‌طور صحيح محاسبه نشود باعث معضلات در فرايند تصفيه شده و مي‌تواند عواقب بهداشتي متعددي داشته باشد. در اين نشريه شرايط هيدروليكي جريان در واحدهاي مختلف و خطوط انتقال، تصفيه‌خانه اعم از تحت فشار و ‌آزاد، بررسي شده و همراه با مثال‌هاي واقعي،‌ تعيين دقيق خط نيمرخ هيدروليكي ارايه مي‌گردد. اين نشريه راهنمايي براي طراحان و كاربران تصفيه‌خانه‌هاي آب مي‌باشد.

کمیته آب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 293
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 436
تاریخ انتشار 1388
تاریخ پیش‌نویس 1384
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/26
 dibagroup
 1216