دستورالعمل كنترل كيفيت در تصفيه‌خانه‌هاي آب

اين نشريه با عنوان «كنترل كيفيت در تصفيه‌خانه‌هاي آب» به‌منظور آگاهي از كيفيت آب خام ورودي به تصفيه‌خانه‌ها، آب. در محل مختلف فرايند و آب خروجي از تصفيه‌خانه‌ها تدوين شده است. مطالب ارائه شده در اين نشريه دربرگيرنده دستورالعمل‌ها و توصيه‌هاي ضروري براي آزمايشگران همراه با ارائه روش‌هاي آزمايش، تجهيزات، مواد و لوازم مورد نياز آزمايشگاهي جهت بهينه‌سازي فرايند تصفيه و دريافت آب آشاميدني سالم و در حد استانداردهاي جهاني و ملي مي‌باشد.

کمیته آب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 271
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 318
تاریخ انتشار 1384
تاریخ پیش‌نویس 1382
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/30
 dibagroup
 1393