راهنماي‌ نشت‌يابي‌ و جلوگيري‌ از تلفات‌ آب‌ در تأسيسات‌ آبرساني‌ شهري

اين نشريه با هدف آموزش شركت‌هاي آب و فاضلاب در تمامي جنبه‌هاي صرفه‌جويي و جلوگيري از تلفات فيزيكي آب تهيه گرديده است. محتوي نشريه به‌گونه‌اي است كه هرچند مختصر اطلاعات اساسي در مورد علل نشت در سيستم‌هاي آبرساني، روش‌هاي نشست‌يابي، اندازه‌گيري مقادير نشت و اقداماتي كه بايستي براي جلوگيري يا تقليل نشت و به‌عمل آيد، ارائه شده است. دستورالعمل همچنين روش‌هاي اجرايي عمليات نشت‌يابي و برنامه‌هاي ارزيابي مقادير نشت را توضيح مي‌دهد. نظر به اين‌كه خوردگي لوله‌هاي شبكه توزيع آب باعث تشديد مقادير نشت مي‌گردد، لذا جلوگيري و تمهيدات براي مبارزه با خوردگي تشريح شده است. نشت‌يابي و جلوگيري از تلفات آب در شبكه‌هاي توزيع با حفاظت كيفيت آب در شبكه رابطه دارد. جلوگيري از تلفات مي‌تواند از آلوده شدن آب به‌ويژه در شهرهايي كه داراي شبكه‌هاي سنتي فاضلاب هستند ممانعت نمايد. يكي از فصول دستورالعمل به اين موضوع اختصاص داده شده است. به‌لحاظ نياز به پرسنل ماهر در امر نشت‌يابي و جلوگيري از تلفات آب، پيشنهادات لازم براي تربيت كادر مورد نياز نيز ارائه گرديده است.

کمیته آب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 225
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 241
تاریخ انتشار 1380
تاریخ پیش‌نویس 1378
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/08/03
 dibagroup
 1139