راهنماي‌ كنترل‌ كيفيت‌ در مراحل‌ مختلف‌ تصفيه‌ آب‌ آشاميدني

اين نشريه با عنوان راهنماي كنترل كيفيت در مراحل مختلف تصفيه آب آشاميدني به منظور دستيابي به تصفيه و سالم‌سازي از اهميت خاصي برخوردار است. معمولاً سالم‌سازي آب پس از عمليات تصفيه براي ارتقاي ويژگي‌هاي كيفي آب انجام مي‌پذيرد. مطالب ارائه شده در اين نشريه دربرگيرنده دستورالعمل‌ها و توصيه‌هاي ضروري براي بهره‌برداران تصفيه‌خانه آب به منظور استفاده بهينه از تأسيسات تصفيه و ايجاد حداكثر بهره‌گيري از سرمايه‌گذاري در اين بخش از سيستم‌هاي آبرساني مي‌باشد.

کمیته آب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 178
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 179
تاریخ انتشار 1377
تاریخ پیش‌نویس 1375
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/09/06
 dibagroup
 1084