پوشش‌ جدار لوله‌ها و اتصالات‌ فولادي‌ با مواد ‌قير نفتي‌ يا قطران‌ ذغال‌ سنگي‌

اين نشريه به ارائه مشخصات قير نفتي يا قطران ذغال سنگي مناسب براي پوشش لوله‌ها و اتصالات فولادي جوشي يا بدون درز مورد استفاده براي انتقال آب پرداخته است. تأكيد اين استاندارد بر استفاده از پوش‌هاي قيرنفتي است. اين استاندارد شامل مشخصات مواد خام و مشخصات پوشش‌هاي داخلي و خارجي و مشخصات آستر پوشش‌هاي داخلي و خارجي نيز مي‌باشد و همچنين به روش آزمايش پوشش‌ها و تفسير نتايج آزمايش‌ها اشاره شده است.

کمیته آب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 158
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 210
تاریخ انتشار 1379
تاریخ پیش‌نویس 1374
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1392/04/05
 dibagroup
 948