دستورالعمل‌ آزمون‌ ميكروبيولوژي‌ آب‌

اين نشريه با عنوان «دستورالعمل آزمون ميكروبيولوژي آب» مي‌باشد. در مقدمه به آزمون‌هاي ميكروبيولوژي آب و اهميت آن در سلامت انسان اشاره شده است و در آزمون‌هاي ميكروبيولوژي نمونه‌برداري، فاكتورهاي رقيق‌سازي، كشت و شمارش تعداد احتمالي كليفرم‌ها آمده است. در اين نشريه، دو روش استاندارد تغيير چند لوله‌اي و صافي غشايي جهت تعيين مجموع كليفرم‌ها و زيركليفرم مدفوعي مطرح شده است كه با شاخص MPN/100ml گزارش مي‌شود. اين شاخص معيار خوبي، براي تعيين كيفيت بهداشتي و شايستگي آب‌ها در مصارف عمومي بوده و تأكيد بر آلودگي آب توسط فاضلاب‌هاي انساني يا حيواني دارد. آزمايش‌هاي احتمالي - تأييدي و تكميلي ميكروبيولوژي آب نيز ارائه شده است و در انتها منابع و مآخذ صورت استفاده در اين نشريه ذكر شده است.

کمیته مدیریت منابع آّب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 189
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 259
تاریخ انتشار 1381
تاریخ پیش‌نویس 1376
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/08/24
 dibagroup
 1093