دستورالعمل آماربرداری منابع آب بخش‌ اول‌ - اندازه‌گیری‌ پدیده‌های‌ هواشناسی‌ بخش‌ دوم‌- برگهای‌ شناسایی‌ و آمار

این نشریه با عنوان دستورالعمل آماربرداری از منابع آب در دو بخش، تهیه و منتشر می‌شود. بخش اول با عنوان اندازه‌گیری پدیده‌های هواشناسی شامل تذکر اهمیت پدیده‌های هواشناسی در تمامی فعالیت‌های بشری است که در ابتدا به توصیف انواع ایستگاه‌های هواشناسی و اهداف تاسیس آنها پرداخته و سپس ضوابط تاسیس ایستگاه‌های تبخیرسنجی، باران‌سنجی و برف‌سنجی در ارتباط با مطالعات منابع آب شرح داده شده است. در نهایت ابزار و تجهیزات این ایستگاه‌ها، نحوه قرائت ادوات آنها، فرم‌های ثبت اطلاعات و نحوه تکمیل آنها برای هریک از عوامل هواشناسی بیان شده است. بخش دوم با عنوان «برگ‌های شناسایی و آمار» پایه و اساس کلیه مطالعات منابع آب و اجرای سازه‌های آبی است. این مجموعه برای هریک از منابع آب اعم از سطحی و زیرزمینی شامل چشمه، چاه، قنات، رودخانه، نهر، زهکش و موتور تلمبه کنار رودخانه و با منظور نمودن تمامی برگ‌های موجود در سازمان‌های آب منطقه‌ای و امور مطالعات و با استفاده از تجارب مکتسبه کارشناسان دست‌اندرکار جهت یکنواخت و استاندارد نمودن این امر مهم تهیه و تنظیم شده است. برای راهنمایی بیش‌ر و چگونگی تکمیل برگ‌ها برای هر منبع آب با استفاده از آمار و داده‌های موجود نمونه‌ای تکمیل و در پیوست نشریه آورده شده است.

کمیته مدیریت منابع آّب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 181
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 239
تاریخ انتشار 1380
تاریخ پیش‌نویس 1375
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/09/06
 dibagroup
 1353