دستورالعمل احداث سامانه‌هاي كلرزني در تصفيه‌خانه‌هاي آب و تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب

اين ضابطه با عنوان «دستورالعمل احداث سامانه‌هاي كلرزني در تصفيه‌خانه‌هاي آب و تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب» تدوين شده است تا با توجه به اهميت سامانه‌هاي كلرزني و به‌منظور رعايت موارد ايمني و محيط زيست راهنمايي براي شركت‌هاي مشاور و پيمانكار و شركت‌هاي آب و فاضلاب و نيز تمام مصرف‌كنندگان اين سامانه‌ها باشد.

کمیته آب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 412
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 673
تاریخ انتشار 1393
تاریخ پیش‌نویس 1392
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1392/10/17
 dibagroup
 1987