ضوابط و معیارهای فنی عملیات اصلاح، بازسازی و نوسازی شبکه توزیع آب

این نشریه با عنوان «ضوابط و معیارهای فنی عملیات اصلاح، بازسازی و نوسازی شبکه توزیع آب» به منظور یکسان‌سازی، قابلیت کنترل و ارزیابی کیفیت عملیات اصلاح، بازسازی و نوسازی شبکه توزیع آب و تامین حداقل‌های مورد نیاز، متناسب با موقعیت و حساسیت اجزا برای دستیابی به اهداف زیر تدوین شده است:

- کاهش تلفات و آب بدون درآمد

- توسعه فرآیندهای کنترل شبکه

- حل نارسایی‌های هیدرولیکی

- مقاوم‌سازی شبکه توزیع آب

- رفع عوارض بهداشتی

کمیته آب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 420
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 687
تاریخ انتشار 1394
تاریخ پیش‌نویس 1393
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1393/06/17
 dibagroup
 2448