ضوابط ايمني و بهداشتي كاركنان بهره‌بردار از شبكه و تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب (بازنگري اول) (بازنگري نشريه 275)

در بهره‌برداري از تاسيسات فاضلاب شهري، كاركنان بهره‌بردار از شبكه‌هاي جمع‌آوري و تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب در معرض عوامل مخاطره‌آميزي مي‌باشند كه شناسايي اين عوامل و روش‌هاي مختلف پيشگيري آن جزو مسووليت‌هاي سازمان‌هاي به‌كار گمارنده اين كاركنان مي‌باشد. هدف از تهيه اين نشريه ارائه ضوابط ايمني و بهداشتي براي كليه كاركنان بهره‌بردار و دست‌اندركار با فاضلاب درخصوص شناسايي مخاطرات مرتبط با شبكه‌هاي جمع‌آوري و تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب و ارائه روش‌هاي پيشگيرانه و اقدامات كنترلي و اصلاحي به‌منظور كاهش اين مخاطرات مي‌باشد.

کمیته فاضلاب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 383
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 275_r1
تاریخ انتشار 1391
تاریخ پیش‌نویس 1390
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/22
 dibagroup
 1390