دستورالعمل‌ رفتارسنجي‌ كيفي‌ آب‌هاي‌ زيرزميني‌

اين نشريه با عنوان «دستورالعمل رفتارسنجي كيفي آب‌هاي زيرزميني» به منظور تعيين ضوابط و معيارهاي مطالعه تغييرات كيفيت منابع آب زيرزميني در طول زمان تهيه شده است. در اين دستورالعمل، مراحل رفتارسنجي كيفي منابع آب زيرزميني، ايجاد و توسعه شبكه رفتارسنجي، تعيين محل، تراكم و طراحي چاه‌هاي رفتارسنجي، رفتارسنجي منابع آلودگي، معيارهاي نمونه‌برداري از چاه‌هاي رفتارسنجي و ارزيابي نتايج حاصل، مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد.

کمیته مدیریت منابع آّب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 180
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 187
تاریخ انتشار 1378
تاریخ پیش‌نویس 1375
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/09/06
 dibagroup
 1341