راهنماي بهره‌برداري و نگهداري ‌از شبكه‌هاي‌ جمع‌آوري ‌فاضلاب

اين نشريه با عنوان «راهنماي بهره‌برداري و نگهداري از شبكه‌هاي جمع‌آوري فاضلاب» به منظور استفاده در فعاليت‌هاي بهره‌برداري، نگهداري و تعميرات شبكه‌هاي جمع‌آوري فاضلاب تدوين شده است. در اين راهنما ضوابط مربوط به تفصيل در نه فصل آمده است كه راهنماي مناسبي براي مديران و كارشناسان بهره‌برداري شبكه‌هاي جمع‌آوري فاضلاب مي باشد.

کمیته فاضلاب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 298
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 520
تاریخ انتشار 1388
تاریخ پیش‌نویس 1385
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/26
 dibagroup
 1697