راهنماي نصب انشعابات فاضلاب ابنيه

اين نشريه با عنوان راهنماي نصب انشعابات فاضلاب ابنيه به منظور نصب درست انشعابات فاضلاب مشتركين به شبكه‌هاي جمع‌آوري فاضلاب اجرا شده، درحال اجرا و يا در حال برنامه‌ريزي تدوين گرديده است. مندرجات اين نشريه در برگيرنده دستورالعمل‌ها و توصيه‌هاي اجراي درست نصب انشعابات فاضلاب خانگي، تجاري و صنعتي با توجه به وضعيت شبكه‌هاي‌موجود‌جمع‌آوري‌فاضلاب‌ودستورالعمل‌هاي اجراي شبكه‌هاي درحال اجرا و برنامه‌ريزي مي‌باشد.

کمیته فاضلاب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 297
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 382
تاریخ انتشار 1387
تاریخ پیش‌نویس 1385
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/26
 dibagroup
 2369