راهنماي طراحي هيدروليكي تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب

تصفيه‌خانه فاضلاب شامل فرآيندهاي فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي مي‌باشد كه براي عملكرد صحيح بايد از هيدروليك مناسب جريان برخوردار باشد. در صورتيكه در مراحل مختلف فرآيند، افت هيدروليكي بطور صحيح محاسبه نشود باعث معضلات در فرآيند تصفيه شده و مي‌تواند عواقب زيست محيطي متعددي داشته باشد. در اين نشريه شرايط هيدروليكي جريان در واحدهاي مختلف و خطوط انتقال، تصفيه‌خانه اعم از تحت فشار و ‌آزاد، بررسي شده و همراه با مثالهاي واقعي،‌ تعيين دقيق خط پروفيل هيدروليكي ارائه مي‌گردد. اين نشريه راهنمايي براي طراحان و كاربران تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب مي‌باشد.

کمیته فاضلاب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 290
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 405
تاریخ انتشار 1387
تاریخ پیش‌نویس 1384
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/26
 dibagroup
 1755