راهنماي اندازه‌گيري و ثبت پارامترها در تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب و پردازش آن

تعداد بسيار زياد اندازه‌گيري‌ها و وضعيت‌هاي عملياتي مختلفي كه ممكن است در تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب رخ دهد، راهبري اين سامانه‌ها را با دشواري مواجه مي‌سازد. در اين نشريه چگونگي اندازه‌گيري و ثبت پارامترهاي لازم در سامانه‌هاي مختلف تصفيه فاضلاب و نحوه استفاده از اين اطلاعات در وضعيت‌هاي مختلفي كه در حين عمليات تصفيه‌خانه ممكن است اتفاق بيفتد، ارائه مي‌گردد. هدف از اين امر، كاهش زمان‌هاي وقفه در سامانه و در نتيجه جلوگيري از كاهش عملكرد تصفيه‌خانه و نيل به استانداردهاي پساب خروجي به طور مستمر مي‌باشد.

کمیته فاضلاب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 289
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 494
تاریخ انتشار 1389
تاریخ پیش‌نویس 1384
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/26
 dibagroup
 1238