راهنماي طراحي تلمبه‌خانه‌هاي فاضلاب

با عنوان «راهنماي طراحي تلمبه‌خانه‌هاي فاضلاب» به‌منظور استفاده در طراحي تلمبه‌خانه‌هاي فاضلاب شهري تدوين شده است. در اين استاندارد ضوابط طراحي به تفصيل در شش فصل و دو پيوست ذكر شده است كه راهنماي مناسبي براي مشاوران و طراحان تصفيه‌خانه‌ها مي‌باشد.

کمیته فاضلاب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 278
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 347
تاریخ انتشار 1386
تاریخ پیش‌نویس 1383
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/30
 dibagroup
 1256