راهنماي انتخاب ظرفيت واحدهاي مختلف تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب شهري

انتخاب ظرفيت مناسب عامل مهمي در بهره‌برداري و عملكرد تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب مي‌باشد. مشخصات كيفي فاضلاب در يك تصفيه‌خانه به دليل مختلف تغيير مي‌يابد، بنابراين لازم است سيستم تصفيه فاضلاب به‌نحوي طراحي گردد كه همواره كيفيت فاضلاب تصفيه شده مطابق ضوابط تأييد شده سازمان‌هاي ذيربط باشد. با توجه به مراتب فوق و به منظور بهره‌برداري مناسب تصفيه‌خانه در دوره طرح و به حداقل رساندن ظرفيت اضافي تصفيه‌خانه در مراحل مختلف توسعه، در اين راهنما توصيه‌هاي لازم در مورد چگونگي انتخاب ظرفيت و همچنين انتخاب تعداد واحدهاي تصفيه‌خانه فاضلاب به عمل آمده است.

کمیته فاضلاب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 254
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 278
تاریخ انتشار 1383
تاریخ پیش‌نویس 1382
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/30
 dibagroup
 1332