راهنماي بهره‌برداري و نگهداري از تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب شهري- بخش دوم- تصفيه ثانويه

اين نشريه با عنوان راهنماي بهره‌برداري و نگهداري از تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب شهري - بخش دوم [تصفيه ثانويه]، به‌منظور بهره‌برداري و نگهداري از واحدهاي مختلف تصفيه ثانويه تدوين شده است. مطالب ارائه شده در اين نشريه در برگيرنده دستورالعمل‌ها و توصيه‌هاي ضروري بهره‌برداري و نگهداري درخصوص فرايندهاي تصفيه ثانويه به‌ويژه فرآيندهاي زيستي نظير صافي‌هاي چكه‌اي و لجن فعال، روش‌هاي صفيه و دفع لجن و همچنين گندزدايي پساب خروجي از تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب شهري مي‌باشد كه با هدف استفاده بهينه و مطلوب از تاسيسات موجود، بهره‌برداي موثر و جلوگيري از آلودگي‌هاي زيست‌محيطي تهيه گرديده است.

کمیته فاضلاب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 245
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 284
تاریخ انتشار 1383
تاریخ پیش‌نویس 1380
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/08/01
 dibagroup
 1673