راهنماي‌ تعيين‌ و انتخاب‌ وسايل و لوازم‌ آزمايشگاه‌ تصفيه‌خانه‌هاي‌ فاضلاب‌

اين نشريه به عنوان يك راهنما در تعيين و انتخاب حداقل وسايل و لوازم آزمايشگاه مورد نياز براي يك تصفيه‌خانه فاضلاب شهري متوسط [حدود 20000 مترمكعب بر روز] به‌منظور انجام آزمايش‌هاي معمول و متعارف تدوين شده است. وسايل و تجهيزات لازم براي آزمايش‌هاي خاص و يا آزمايش‌هاي با دوره تناوب طولاني در اين راهنما مورد نظر نبوده و انتظار مي‌رود كاربران اين راهنما با توجه به نوع فرآيند و ظرفيت تصفيه‌خانه، هماهنگي‌هاي لازم را به‌عمل آورند.

کمیته فاضلاب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 234
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 285
تاریخ انتشار 1383
تاریخ پیش‌نویس 1379
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/08/02
 dibagroup
 1095