راهنماي‌ بهره‌برداري‌ و نگهداري‌ تصفيه‌خانه‌هاي‌ فاضلاب‌ شهري‌ ‌(تصفيه‌ مقدماتي‌)

اين نشريه با عنوان «راهنماي بهره‌برداري و نگهداري از تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب شهري» بخش تصفيه مقدماتي، به‌منظور راهنماي بهره‌برداري از واحدهاي مختلف تصفيه مقدماتي تدوين شده است. مطالب ارائه شده در اين نشريه دربرگيرنده دستورالعمل‌ها و توصيه‌هاي ضروري براي بهره‌برداري تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب به منظور استفاده بهينه از تاسيسات موجود و فراهم كردن شرايط مناسب براي ايجاد حداكثر بهره‌گيري از سرمايه‌گذاري انجام شده و بهبود كيفيت پساب به‌منظور دستيابي به اهداف تصفيه فاضلاب از جمله جلوگيري از آلودگي محيط زيست

کمیته فاضلاب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 214
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 237
تاریخ انتشار 1380
تاریخ پیش‌نویس 1377
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/08/03
 dibagroup
 1193