فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله توجيهي طرح‌هاي‌ فاضلاب ‌و آب‌هاي سطحي

اين نشريه با عنوان "فهرست خدمات مطالعات مرحله توجيهي طرحهاي فاضلاب و آبهاي سطحي" شامل جمع‌آوري اطلاعات و بررسي و ارزيابي آنها، مباني كلي طرح و ضوابط طراحي، انتخاب سيستم جمع‌آوري، بررسي و ارزيابي گزينه‌هاي قابل مطالعه و انتخاب مناسبترين گزينه، تهيه طرح مقدماتي همراه با برآورد مقدماتي هزينه و نيروي انساني طرح و ارائه گزارش مي‌باشد همچنين در اين فهرست آثار زيست محيطي و اجتماعي طرح منظور شده است.

کمیته فاضلاب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 177
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 435
تاریخ انتشار 1389
تاریخ پیش‌نویس 1375
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/09/06
 dibagroup
 3679