مبانی و ضوابط طراحی شبکه‌های فاضلاب و آب‌های سطحی (بازنگری نشریه‌های 3-118 و 163)

ضابطه حاضر، اصول و مبانی مرتبط با طراحی شبکه‌های فاضلاب را پوشش می‌دهد و اگرچه به مقوله ساخت، اجرا، بهره‌برداری، نگهداری و بهسازی شبکه وارد نمی‌شود، اما پیش‌نیازهای لازم مربوطه را در مرحله طراحی مد نظر قرار می‌دهد. باید توجه داشت که هرچند این ضابطه در برخی موارد به بیان جزییات مهم و الزامی در زمینه طراحی می‌پردازد، لیکن پوشش کامل استانداردهای تفصیلی در دامنه کار این ضابطه نمی‌باشد. هدف از تدوین این ضابطه، ایجاد چارچوب و تبیین الزامات طراحی، به‌منظور گزینش نوع مناسب شبکه‌ جمع‌آوری فاضلاب و طراحی اجزای مختلف آن می‌باشد. طراحی شبکه فاضلاب بر طبق اصول این ضابطه به‌گونه‌ای انجام می‌شود که ضامن افزایش سطح بهداشت عمومی و حفاظت از محیط زیست باشد؛ همچنین مطابق این اصول، اهداف و الزامات عملکردیِ شبکه با در نظر گرفتن مبانی توسعه پایدار و توجه به ایمنی شهروندان و کارکنان اجرا و بهره‌برداری تامین می‌گردد.

کمیته فاضلاب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 425
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 118-r1
تاریخ انتشار 1395
تاریخ پیش‌نویس 1393
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1393/10/28
 dibagroup
 14811