راهنماي پهنه‌بندي توان اكولوژيك به‌منظور استقرار طرح‌هاي توسعه منابع آب

اين نشريه با عنوان «راهنماي پهنه‌بندي توان اكولوژيك به‌منظور استقرار طرح‌هاي توسعه منابع آب» با هدف برنامه‌ريزي راهبردي و مكان‌يابي طرح‌هاي توسعه منابع آب تهيه شده است. استفاده از اين راهنما تصميم‌گيري در مورد توان اكولوژيك به‌منظور استقرار طرح‌هاي توسعه منابع آب را به صورتي ميسر مي‌كند كه حداكثر پايداري و حداقل عوارض منفي براي محيط‌زيست و اكوسيستم‌هاي آبي و خشكي حاصل شود. اين راهنما بر پايه ارزيابي منابع فيزيكي، زيستي، انساني و برخي عوارض خارجي مرتبط و نيز با طبقه‌بندي و وزن‌دهي نسبي اين متغيرها، تهيه شده است.

کمیته محیط زیست
شماره استاندارد و پیش‌نویس 351
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 575
تاریخ انتشار 1391
تاریخ پیش‌نویس 1391
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/22
 dibagroup
 1152