راهنماي تعيين آب مورد نياز اكوسيستم‌هاي آبي

اين نشريه با عنوان «راهنماي تعيين آب مورد نياز اكوسيستم‌هاي آبي» جهت ارائه يك چارچوب جامع براي تعيين و تخصيص آب مورد نياز اكوسيستم‌هاي آبي تهيه شده است. در اين راهنما علاوه بر در نظر گرفتن جنبه‌هاي هيدروليكي، جنبه‌هاي اكولوژيكي جريان آب در برآورد آب مورد نياز اكوسيستم‌ها نيز در نظر گرفته شده است.

کمیته محیط زیست
شماره استاندارد و پیش‌نویس 352
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 557
تاریخ انتشار 1390
تاریخ پیش‌نویس 1391
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/22
 dibagroup
 1825