فهرست خدمات و شرح خدمات مطالعات پايش كيفيت آب مخازن سدها

اين نشريه با عنوان «فهرست خدمات و شرح خدمات مطالعات پايش كيفيت آب مخازن سدها» براساس «دستورالعمل اجرايي پايش كيفيت آب مخازن پشت سدها» تهيه شده است. اين نشريه شامل داده‌ها، اطلاعات، اقدامات و فعاليت‌هاي مربوط به تهيه و اجراي برنامه‌هاي پايش به منظور اجراي هماهنگ مطالعات و عمليات پايش براي انواع مخازن سدها با كاربري‌هاي مختلف در كشور مي‌باشد.

کمیته محیط زیست
شماره استاندارد و پیش‌نویس 375
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 597
تاریخ انتشار 1391
تاریخ پیش‌نویس 1390
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/22
 dibagroup
 1924