مباني زيست محيطي طراحي براي طرح‌هاي تغذيه مصنوعي

اين نشريه با عنوان «مباني زيست‌محيطي طراحي براي طرح‌هاي تغذيه مصنوعي»، با هدف ارائه مباني زيست‌محيطي طرح‌هاي تغذيه مصنوعي به منظور تقويت اثرات مثبت و كاهش اثرات و پيامدهاي نامطلوب زيست‌محيطي اين‌گونه طرح‌ها در زمان اجرا و بهره‌برداري تهيه شده است. فصل اول اين مباني، به بيان تعاريف، اصطلاحات و ويژگي‌ها و شاخص‌هاي مهم انواع روش‌هاي تغذيه مصنوعي مي‌پردازد. در فصل دوم و سوم، آثار و پيامدهاي زيست‌محيطي قابل انتظار طرح‌هاي تغذيه مصنوعي در زمان اجرا و بهره‌برداري طرح‌هاي زيست‌محيطي و روش‌هاي كنترل آثار و پيامدهاي زيست‌محيطي طرح‌هاي تغذيه مصنوعي تبيين مي‌شود در فصل چهارم الگوي برنامه پايش ارائه شده است. در فصل پنجم، نحوه اعمال مديريت زيست‌محيطي اين طرح‌ها در مراحل اجرا و بهره‌برداري شامل آموزش، ترويج و مشاركت‌هاي مردمي ارائه مي‌گردد و در فصل ششم نيز، مباني تهيه گزارش زيست‌محيطي براي اين طرح‌ها ارائه مي‌گردد.

کمیته محیط زیست
شماره استاندارد و پیش‌نویس 346
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 574
تاریخ انتشار 1390
تاریخ پیش‌نویس 1388
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/24
 dibagroup
 1487