ضوابط زيست محيطي استفاده مجدد از آب‌هاي برگشتي و پساب‌ها

اين نشريه با عنوان «ضوابط زيست‌محيطي استفاده مجدد از آب‌هاي برگشتي و پساب‌ها» با هدف اصلي تبيين ضوابط زيست‌محيطي استفاده از پساب‌ها و آب‌هاي برگشتي، به‌منظور راهنمايي و ايجاد هماهنگي در زمينه استانداردها، قوانين و ضوابط زيست‌محيطي استفاده از پساب‌ها و آب‌هاي برگشتي در مصارف مختلف تهيه و تدوين گرديده است. اين نشريه در برگيرنده نتايج تجربيات داخلي و خارجي استفاده از پساب‌ها و آب‌هاي برگشتي، كميت و كيفيت اين منابع، اثرات زيست‌محيطي استفاده از آنها، معيارهاي قانوني و استانداردهاي مربوط، ارائه برنامه‌هاي آموزشي و پايش مراحل مختلف استفاده از اين منابع مي‌باشد.

کمیته محیط زیست
شماره استاندارد و پیش‌نویس 345
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 535
تاریخ انتشار 1389
تاریخ پیش‌نویس 1388
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/24
 dibagroup
 3308