دستورالعمل‌ برپايي‌ آزمايشگاه‌ آب‌

اين نشريه با عنوان «برپايي آزمايشگاه آب» شامل تعيين محل براي برپايي و تاسيس يك واحد آزمايشگاه آب از نظر شيميايي، فيزيكي، بيولوژي، باكتريولوژي، آلودگي آب، طراحي مهندسي، ساختماني، تاسيساتي، نورآرايي و ترتيب چيدن وسايل آزمايشگاهي مي‌باشد. در مقدمه به‌طور خلاصه به اهميت برپايي آزمايشگاه‌هاي آب ثابت و سيار طبق ضوابط محاسباتي پيشرفته براي حفاظت و ايمني و دستگاه‌هاي مورد بهره‌برداري اشاره شده است. در متن استاندارد نيز، طراحي لازم براي تاسيس آزمايشگاه آب با توجه به عوامل محلي و تاسيسات ساختماني و دستگاه‌هاي مورد نياز و ... بيان گرديده است.د ر انتها يك فرم براي ثبت داده‌هاي آزمايش ارائه شده و نيز منابع و مآخذ ذكر شده است.

کمیته مدیریت منابع آّب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 171
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 265
تاریخ انتشار 1382
تاریخ پیش‌نویس 1375
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/09/06
 dibagroup
 1783