ضوابط زيست محيطي برداشت مصالح رودخانه‌اي

با عنوان «ضوابط زیست‌محیطی برداشت مصالح رودخانه‌ای» با هدف ضابطه‌مند نمودن برداشت مصالح رودخانه‌ای از دیدگاه اثرات زیست‌محیطی مربوط به آن تهیه شده است. این نشريه ضمن معرفی و تشریح اثرات زیست‌محیطی ناشی از برداشت شن و ماسه، برای جهت‌دهی روند اعمال مديريت زيست‌محيطي در مراحل گوناگون برداشت مصالح رودخانه‌ای و‌‌ تدوين چارچوب آن و هم‌چنین ترسیم الگوی نظارت پيوسته بر برداشت شن و ماسه و كنترل پيامدهاي منفي آن تدوین گردیده است. هم‌چنین به بررسی مواردی هم‌چون احيا و بازسازي منطقه برداشت پس از اتمام عمليات و مشارکت مردمي و برنامه‌هاي آموزشي از دیدگاه زیست‌محیطی نیز پرداخته شده و در انتها ضوابط زيست‌محيطي برداشت مصالح رودخانه‌ای و الگوي برنامه پايش زيست‌محيطي طرح‌هاي مربوط به تفصیل ارائه شده است.

کمیته محیط زیست
شماره استاندارد و پیش‌نویس 344
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 563
تاریخ انتشار 1390
تاریخ پیش‌نویس 1388
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/24
 dibagroup
 2379