راهنماي بررسي اثر فعاليت‌هاي كشاورزي بر كميت و كيفيت آب‌هاي سطحي

اين نشريه با عنوان «راهنماي بررسي اثر فعاليت‌هاي كشاورزي بر كميت و كيفيت آب‌هاي سطحي» در شش فصل شامل، كليات، بررسي ويژگي‌هاي محيطي، تعيين آلودگي‌هاي وارده به آب‌هاي سطحي، چگونگي شناسايي شاخص‌ها و تعيين آثار مكاني و زماني فعاليت‌هاي كشاورزي بر كميت و كيفيت آب‌هاي سطحي، نحوه تهيه برنامه پايش كمي و كيفي آب‌هاي سطحي منطقه مورد نظر، چگونگي ارائه راهكارهاي فني و مديريت پيشگيري و كنترل آثار فعاليت‌هاي كشاورزي، تهيه شده است.

کمیته محیط زیست
شماره استاندارد و پیش‌نویس 334
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 560
تاریخ انتشار 1390
تاریخ پیش‌نویس 1387
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/24
 dibagroup
 1417