دستورالعمل اجرايي پايش كيفيت آب مخازن پشت سدها

با عنوان «دستورالعمل اجرايي پايش كيفيت آب مخازن پشت سدها» با هدف اجراي هماهنگ عمليات پايش كيفيت مخازن در كشور تدوين شده است. در اين دستورالعمل عناصر مختلف طراحي و اجراي برنامه پايش كيفيت مخازن سدها مورد بحث قرار گرفته‌اند و سعي شده است، يك دستورالعمل عمومي براي طراحي شبكه پايش كيفيت آب مخازن سدها ارائه گردد.

کمیته محیط زیست
شماره استاندارد و پیش‌نویس 330
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 551
تاریخ انتشار 1390
تاریخ پیش‌نویس 1387
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/24
 dibagroup
 1857