دستورالعمل پايش كيفيت آب‌هاي سطحي (جاري)

اين نشريه با عنوان «دستورالعمل پايش كيفيت آب‌هاي سطحي (جاري)» جهت تدوين يك دستورالعمل ملي، يكپارچه و مناسب جهت طراحي و اجراي برنامه پايش كيفيت آب رودخانه‌هاي كشور تهيه شده است. اين دستورالعمل در راستاي اجراي برنامه پايش كيفيت آب رودخانه‌ها با هدف ايجاد اطلاعات مناسب و قابل اعتماد از وضعيت كيفيت آب‌هاي سطحي جاري و استفاده از آن جهت مديريت و برنامه‌ريزي منابع آب كشور، تدوين شده است.

کمیته محیط زیست
شماره استاندارد و پیش‌نویس 327
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 522
تاریخ انتشار 1388
تاریخ پیش‌نویس 1387
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/24
 dibagroup
 1925