دستورالعمل پايش كيفيت آب‌هاي زيرزميني

اين نشريه با عنوان «دستورالعمل پايش كيفيت آب‌هاي زيرزميني» جهت تدوين يك دستورالعمل ملي، يكپارچه و مناسب براي طراحي برنامه پايش كيفيت منابع آب زيرزميني تهيه شده است. اين دستورالعمل در راستاي اجراي برنامه پايش كيفيت منابع آب زيرزميني با هدف ايجاد اطلاعات مناسب و قابل اعتماد از وضعيت كيفيت آب‌هاي زيرزميني و استفاده از آن جهت مديريت و برنامه‌ريزي منابع آب كشور، تدوين شده است.

کمیته محیط زیست
شماره استاندارد و پیش‌نویس 384
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 620
تاریخ انتشار 1391
تاریخ پیش‌نویس 1390
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/25
 dibagroup
 2695