فهرست خدمات مطالعات ظرفیت خود پالایی رودخانه‌ها

این نشریه با عنوان «فهرست خدمات مطالعات ظرفیت خودپالایی رودخانه‌ها»، اهداف، دامنه، نیازها و منابع مالی و انسانی برای مطالعات ظرفیت خودپالایی رودخانه‌ها را با ملاحظه و تامل دقیق مسایل اساسی موضوع مطالعاتی بیان کرده و ساختار روشنی از کل فرایند مطالعات را ارائه می‌دهد. هدف کلی از تهیه این فهرست خدمات، کمک به مشاوران به منظور هماهنگ و یکنواخت کردن مطالعات و جامع بودن آن است.

کمیته محیط زیست
شماره استاندارد و پیش‌نویس 323
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 676
تاریخ انتشار 1394
تاریخ پیش‌نویس 1387
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/25
 dibagroup
 1218