فهرست خدمات مطالعات طرح‌هاي استفاده از فاضلابهاي تصفيه شده شهري و روستايي (تصفيه‌خانه‌هاي در دست ساخت و در حال بهره‌برداري)

با عنوان "فهرست خدمات مطالعات طرح‌هاي استفاده از فاضلاب‌هاي تصفيه شده شهري و روستايي (تصفيه‌خانه‌هاي در دست ساخت و در حال بهره‌برداري)" به منظور ارايه فهرست خدمات مطالعات موردنياز براي انجام مطالعات استفاده از فاضلاب تصفيه شده و راهبري مناسب و يكپارچه اين فرآيند در كليه واحدهاي اجرايي در سطح كشور تهيه شده است. اين مجموعه براي شركت‌هاي آب و فاضلاب و مشاوران و ساير مراكز مرتبط با مطالعات استفاده از فاضلاب تصفيه شده شهري و روستايي قابل استفاده مي‌باشد.

کمیته محیط زیست
شماره استاندارد و پیش‌نویس 321
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 433
تاریخ انتشار 1388
تاریخ پیش‌نویس 1386
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/25
 dibagroup
 1224