راهنماي مطالعات طرح‌هاي استفاده از فاضلاب‌هاي تصفيه شده شهري و روستايي

با عنوان "راهنماي مطالعات طرح‌هاي استفاده از فاضلاب‌هاي تصفيه شده شهري و روستايي" به منظور ارايه روش كار، معيارها و استانداردها و اطلاعات پايه مورد نياز براي همسان نمودن مطالعات استفاده از فاضلاب تصفيه شده و راهبري مناسب و يكپارچه اين فرايند در كليه واحدهاي اجرايي در سطح كشور تهيه شده است. اين مجموعه براي شركت‌هاي آب و فاضلاب و مشاوران و ساير مراكز مرتبط با مطالعات استفاده از فاضلاب شهري و روستايي قابل استفاده مي‌باشد.

کمیته محیط زیست
شماره استاندارد و پیش‌نویس 306
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 434
تاریخ انتشار 1389
تاریخ پیش‌نویس 1385
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/25
 dibagroup
 1312