راهنماي مطالعات ظرفيت خودپالايي رودخانه ها

با عنوان «راهنماي مطالعات ظرفيت خودپالايي رودخانه‌ها» با هدف ارائه اطلاعات ‌كلي براي كارشناسان فني و برنامه‌ريزان‌جهت مطالعات ظرفيت‌خود پالايي رودخانه‌ها و برنامه‌ريزي تدوين يك استراتژي علمي به عنوان TMDL براي اصلاح كيفيت آب ضايع شده، رفع تهديدات و مخاطرات و بهسازي كيفيت‌آب ‌رودخانه‌هايي ‌است‌كه‌اكسيژن خواهي بيو شيميايي (BOD) زياد، اكسيژن محلول (DO) كم و مواد مغذي و پديده تغذيه‌گرايي موجب افت كيفيت رودخانه شده است. اين راهنما، سطح ميانه مطالعات ظرفيت بارگذاري و تدوين TMDL را مورد توجه قرار مي دهد وظرفيت بار گذاري مواد سمي، پاتوزن‌ها، و رسوبات را دربرنمي‌گيرد.

کمیته محیط زیست
شماره استاندارد و پیش‌نویس 292
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 481
تاریخ انتشار 1389
تاریخ پیش‌نویس 1384
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/26
 dibagroup
 2207