دستورالعمل‌ تعيين‌ اسيديته‌ و قلياييت آب‌

اين نشريه در قسمت اول شامل دو بخش اسيديته و قليائيت مي‌باشد در بخش اول روش حجم‌سنجي، اندازه‌گيري اسيديته، تعيين و محاسبه ظرفيت باز مصرفي، معرف‌ها، عوامل مزاحم و عمليات پيش‌آزمايشي و لوازم و وسايل تشريح شده است و در بخش دوم روش حجم‌سنجي، اندازه‌گيري و محاسبه قليائيت، روش اندازه‌گيري و محاسبه مقدار ظرفيت مصرف اسيد، معرف‌ها، گزارش نتايج تعيين قليائيت فنل فتالئين و متيل اورانژ و وسايل و ابزار مورد نياز ارائه شده است. قسمت دوم شامل دستورالعمل تعيين نيتروژن [آمونيوم، آمونياك، نيتريت، نيتروژن آلي]، روش‌هاي آزمايش، عوامل مداخله‌گر، معرف‌هاي لازم و نحوه محاسبه ... مي‌باشد. اين قسمت پنج بخش را در بر گرفته است كه در بخش نخست سه روش استاندارد تعيين نيتريت، پنج روش تعيين نيترات آب و يك روش تعيين نيتروژن آلي و نيز هدف، تعاريف و اصطلاحات فني ... بيان گرديده است.

کمیته مدیریت منابع آّب
شماره استاندارد و پیش‌نویس 169
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 266
تاریخ انتشار 1382
تاریخ پیش‌نویس 1375
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/09/25
 dibagroup
 2087