راهنماي طبقه‌بندي كيفيت آب خام، پساب‌ها و آب‌هاي برگشتي براي مصارف صنعتي و تفرجي

اين نشريه با عنوان راهنماي طبقه بندي كيفيت آب خام، پساب‌ها وآب‌هاي برگشتي براي مصارف صنعتي و تفرجي به بررسي شاخص‌هاي كيفيت آب‌هاي صنعتي و تفرجي و محدوده مطلوب آن‌ها براي اين مصارف پرداخته است. شاخص‌هاي‌سولفات،آهن،pH، قلياييت،سختي،كلرايد منگنز، سيليكا، موادمعلق، كل جامدات محلول و اكسيژن خواهي شيميايي شاخص‌هاي انتخابي آب صنعتي مي‌باشند. در مرحله تدوين استانداردهاي آب صنعتي، تمامي آب‌هاي مورد نياز صنعت به چهارگروه كلي بسيار حساس، حساس، نسبتا حساس و با كمترين حساسيت، تقسيم شده و فرايندهاي مختلف صنعتي با توجه به نياز آبي خود در اين گروه‌ها قرار مي‌گيرند. در انتها با بررسي وضعيت موجود منابع آبي كشور و با توجه به كيفيت آب‌هاي چهارگروه صنعتي معرفي شده، منابع آب خام كشور به سه دسته خوب، متوسط و ضعيف تقسيم شده و حدود كيفي مطلوب براي هر دسته تعيين مي‌گردد. براي راهنماي مصارف تفرجي نيز شاخص‌هاي ميكربي،pH، اكسيژن محلول و شاخص‌هاي توصيفي مانند وجود جلبك، بو؛ مزه وآشغال‌هاي شناور انتخاب و محدوده مطلوب آن‌ها مشخص مي‌گردد.

کمیته محیط زیست
شماره استاندارد و پیش‌نویس 291
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 462
تاریخ انتشار 1388
تاریخ پیش‌نویس 1384
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/26
 dibagroup
 3212