دستورالعمل‌ ارزيابي‌ اثرات زيست‌‌محيطي‌ طرح‌هاي‌ آب‌ و فاضلاب‌ در مرحله تفصيلي

اين نشريه با عنوان «دستورالعمل ارزيابي اثرات زيست‌محيطي طرح‌‌هاي آب و فاضلاب» شامل دستورالعمل‌هاي مورد نياز براي تعيين اثرات زيست‌محيطي طرح‌هاي آب و فاضلاب در مراحل اجمالي و تفضيلي مي‌باشد. اين مجموعه به‌عنوان يك راهنما، چهارچوب مطالعات ياد شده را با توجه به ويژگي‌هاي نهادي و بنيادي طرح‌هاي آب و فاضلاب و وضعيت محيط زيست منطقه طرح در شرايط موجود تعيين مي‌نمايد. در ضمن اثرات ز يست‌محيطي ناشي از اجراي طرح و ارائه روش‌هاي كاهش اثرات سوء و برنامه‌هاي مديريتي و كنترل و مراقبت را عرضه نموده است.

کمیته محیط زیست
شماره استاندارد و پیش‌نویس 236
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 338
تاریخ انتشار 1385
تاریخ پیش‌نویس 1379
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/08/02
 dibagroup
 3013