دستورالعمل‌ ارزيابي‌ اثرات زيست‌محيطي‌ طرح‌هاي‌ آب‌ و فاضلاب در مرحله‌ اجمالي

اين نشريه با عنوان «دستورالعمل ارزيابي اثرات زيست‌محيطي طرح‌هاي آب و فاضلاب» شامل دستورالعمل‌هاي مورد نياز براي تعيين اثرات زيست‌محيطي طرح‌هاي آب و فاضلاب در مراحل اجمالي و تفضيلي مي‌باشد. اين مجموعه به عنوان يك راهنما، چهارچوب مطالعات ياد شده را با توجه به ويژگي‌هاي نهادي و بنيادي طرح‌هاي آب و فاضلاب و وضعيت محيط زيست منطقه طرح در شرايط موجود تعيين مي‌نمايد. در ضمن اثرات زيست‌محيطي ناشي از اجراي طرح و ارائه روش‌هاي كاهش اثرات سوء و برنامه‌هاي مديريتي و كنترل و مراقبت را عرضه نموده است.

کمیته محیط زیست
شماره استاندارد و پیش‌نویس 235
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 323
تاریخ انتشار 1385
تاریخ پیش‌نویس 1379
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/08/02
 dibagroup
 1298