دستورالعمل‌ ارزيابي‌ زيست‌ محيطي‌ طرح‌هاي‌ مهندسي‌ رودخانه‌ مرحله‌ تفصيلي

اين نشريه با عنوان «دستورالعمل ارزيابي زيست‌محيطي طرح‌هاي مهندسي رودخانه»، شامل دستورالعمل‌هاي مورد نياز براي تعيين اثرات زيست‌محيطي طرح‌هاي مهندسي رودخانه در مراحل شناسايي، توجيهي و تفصيلي مي‌باشد. اين مجموعه به‌عنوان يك راهنما، چهارچوب مطالعات ياد شده را با توجه به ويژگي‌هاي نهادي و بنيادي طرح‌هاي مهندسي رودخانه و وضعيت محيط زيست منطقه طرح در شرايط موجود تعيين مي‌نمايد. در ضمن اثرات زيست‌محيطي ناشي از اجراي طرح و ارائه روش‌هاي كاهش اثرات سوء و برنامه‌هاي مديريتي و كنترل و مراقبت را عرضه نموده است.

کمیته محیط زیست
شماره استاندارد و پیش‌نویس 221
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 227
تاریخ انتشار 1380
تاریخ پیش‌نویس 1378
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/08/03
 dibagroup
 2162