دستورالعمل‌ ارزيابي‌ زيست‌ محيطي‌ طرح‌هاي‌ مهندسي‌ رودخانه ‌(مرحله شناسايي‌)

کمیته محیط زیست
شماره استاندارد و پیش‌نویس 216
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 227
تاریخ انتشار 1380
تاریخ پیش‌نویس 1377
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/08/03
 dibagroup
 1030