دستورالعمل تعيين حريم كيفي آب‌هاي زيرزميني

اين نشريه با عنوان «دستورالعمل تعيين حريم كيفي آب‌هاي زيرزميني» جهت ارائه يك چارچوب جامع براي تعيين و چگونگي اعمال حريم كيفي آب‌هاي زيرزميني تهيه شده است. اين نشريه چگونگي تعيين حريم كيفي آب‌هاي زيرزميني به‌صورت نقطه‌اي و ناحيه‌اي را ارائه مي‌دهد.

کمیته محیط زیست
شماره استاندارد و پیش‌نویس 379
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 621
تاریخ انتشار 1392
تاریخ پیش‌نویس 1390
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/08/27
 dibagroup
 2534