فهرست خدمات پايش كيفيت آب‌هاي سطحي (جاري)

اين نشريه با عنوان «فهرست خدمات پايش كيفيت آب‌هاي سطحي جاري» به‌عنوان يك چارچوب قراردادي جهت انجام امور مربوط به پايش كيفيت آب‌هاي سطحي جاري مي‌باشد. فهرست خدمات تهيه شده يك راهنماي كاربردي و اجرايي پايش كيفيت آب‌هاي سطحي جاري با توجه به نشريه شماره 522 مي‌باشد.

کمیته محیط زیست
شماره استاندارد و پیش‌نویس 369
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 596
تاریخ انتشار 1391
تاریخ پیش‌نویس 1389
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/10/12
 dibagroup
 1538