ضوابط حفاظت از کیفیت منابع آب در مدیریت مواد زاید جامد

این نشریه با عنوان «ضوابط حفاظت از کیفیت منابع آب در مدیریت مواد زاید جامد» به بررسی ضوابط مختلف حفاظت از کیفیت منابع آب در مدیریت مواد زاید جامد براساس کلیه اطلاعات به‌دست آمده، تجارب و استانداردهای کشورهای مختلف و با توجه به شرایط کشور پرداخته است.

کمیته محیط زیست
شماره استاندارد و پیش‌نویس 405
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 686
تاریخ انتشار 1394
تاریخ پیش‌نویس 1391
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/12/19
 dibagroup
 1381