راهنمای مدیریت ریسک سوانح آلودگی در منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی

این ضابطه با هدف تعیین مراحل مختلف مورد نیاز جهت تهیه برنامه مدیریت ریسک سوانح آلودگی در منابع آب و چگونگی انجام این مطالعات، اعم از تهیه طرح و برنامه و فهرست فعالیت‌های اجرایی مورد نیاز برای ریسک فوق‌الذکر برای کلیه مشاوران، مدیران و کارشناسان مرتبط با منابع آب و محیط‌زیست تهیه گردیده است.

کمیته محیط زیست
شماره استاندارد و پیش‌نویس 407
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 712
تاریخ انتشار 1395
تاریخ پیش‌نویس 1392
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1392/04/10
 dibagroup
 2096