راهنماي برآورد خسارت مخزن در محدوده درياچه سدهاي مخزني

اين نشريه با عنوان «راهنماي برآورد خسارت مخزن در محدوده درياچه سدهاي مخزني» به برآورد خسارت در محدوده مخزن سدهاي مخزني در مطالعات به‌گزيني و توجيه‌پذيري اقتصادي طرح‌هاي توسعه منابع آب و همچنين برآوردي جهت تملك دارايي ها براي مجريان طرح‌ها اختصاص دارد. به عبارت ديگر اين مطالعات به منظور تشخيص و كمي كردن ثروت‌ها و دارايي‌هاي موجود در مخزن سد انجام مي‌شود. در اين راستا موارد عمومي در مطالعات خسارت مخزن، نقد شرح خدمات موجود و پيشنهادهايي براي ارتقا اين مطالعات، گام‌هاي انجام مطالعات خسارت مخزن و فنون محاسباتي آن در دو رويكرد اقتصادي و مالي مورد بررسي قرار گرفته است. توصيه اين نشريه در كوتاه مدت استفاده از شرح خدمات يكسان و مناسب در مراحل مختلف توسط كارفرمايان، اولويت در شناسايي و ارزش‌گذاري خسارات بلافصل، توجه به ابعاد مختلف استملاك و در بلندمدت تهيه راهنماي مطالعات جابه‌جايي و اسكان مجدد، شناسايي قابليت‌هاي منطقه‌اي در خصوص جابجايي و اسكان مجدد، بررسي قابليت‌ جاذبه‌اي تفريحي و توريستي ناشي از احداث سد، پيش‌بيني مطالعات زيست‌محيطي در محدوده خسارت مخزن و پيشنهاد و ارائه راهكارهاي قانوني با توجه به ضعف قوانين موجود است. بديهي است با توجه به عدم وجود كار مشابه، اين راهنما براي يكدست ساختن انجام مطالعات برآورد خسارت مخزن در طرح‌هاي توسعه منابع آب تهيه شده است.

کمیته اقتصادی
شماره استاندارد و پیش‌نویس 359
شماره معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی 586
تاریخ انتشار 1391
تاریخ پیش‌نویس 1391
دریافت فایل
  تاریخ ثبت : 1391/07/23
 dibagroup
 1962